Luật Đất Đai 2013 Và Những Đổi Mới Đáng Chú Ý

Luật Đất đai 2013 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 - Khóa XIII và có hiệu thực thi hành vào ngày 1/7/2014. Theo GS.TS Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng...

Các Điều Khoản Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

Chương 1 : Những quy định chung Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức , cá nhân hoạt động...